KMS说明:KMS,全称Key Management Service。很多人可能不知道,KMS其实是微软官方认可的一种系统激活方式。这个激活方式主要用于企业计算机的批量激活。搭建KMS服务器可以激活Windows系统用的,不需要花钱即可使用正版授权。这里分享下各Windows版本最新KMS GVLK,并提供KMS服务器和KMS激活Windows一键脚本供同学们激活使用。

激活方法

KMS服务器:kms.moekid.com
KMS激活Win脚本地址:https://www.moekid.com/kms/

1、手动激活:

#使用Win+R,输入CMD并打开命令窗口,依次输入:
安装密钥:slmgr /ipk [密钥]
设置激活:slmgr /skms kms.moekid.com
激活产品:slmgr /ato

2、快速激活

先访问脚本生成地址:https://www.moekid.com/kms/
再根据自己的系统生成激活脚本,然后右键使用管理员身份运行激活即可。

KMS GVLK列表

Windows Server 2019 ARM64 : GRFBW-QNDC4-6QBHG-CCK3B-2PR88
Windows Server 2019 Azure Core : FDNH6-VW9RW-BXPJ7-4XTYG-239TB
Windows Server 2019 Datacenter : WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG
Windows Server 2019 Essentials : WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726
Windows Server 2019 Standard : N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C
Windows Server 2019 Datacenter (Semi-Annual Channel v.1809) : 6NMRW-2C8FM-D24W7-TQWMY-CWH2D
Windows Server 2019 Standard (Semi-Annual Channel v.1809) : N2KJX-J94YW-TQVFB-DG9YT-724CC
Windows Server 2019 Standard [Preview] : MFY9F-XBN2F-TYFMP-CCV49-RMYVH
Windows Server 2019 Datacenter [Preview] : 6XBNX-4JQGW-QX6QG-74P76-72V67
Windows 10 Enterprise LTSC 2019 : M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D
Windows 10 Enterprise LTSC 2019 N : 92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H
Windows 10 Enterprise G : YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B
Windows 10 Enterprise G N : 44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB : DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB N : QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639
Windows 10 Home / Core : TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
Windows 10 Home / Core Country Specific : PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR
Windows 10 Home / Core N : 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM
Windows 10 Home / Core Single Language : 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH
Windows 10 Education : NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 10 Education N : 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows 10 Enterprise : NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 10 Enterprise [Preview] : QNMXX-GCD3W-TCCT4-872RV-G6P4J
Windows 10 Enterprise S : H76BG-QBNM7-73XY9-V6W2T-684BJ
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB : WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N : 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ
Windows 10 Enterprise N : DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 10 Enterprise S N : X4R4B-NV6WD-PKTVK-F98BH-4C2J8
Windows 10 Professional Workstation : NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
Windows 10 Professional Workstation N : 9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF
Windows 10 Professional : W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 10 Professional Education : 6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y
Windows 10 Professional Education N : YVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC
Windows 10 Professional N : MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows 10 Professional [Preview] : XQHPH-N4D9W-M8P96-DPDFP-TMVPY
Windows 10 Professional WMC [Pre-Release] : NKPM6-TCVPT-3HRFX-Q4H9B-QJ34Y
Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops : CPWHC-NT2C7-VYW78-DHDB2-PG3GK
Windows 10 Remote Server : 7NBT4-WGBQX-MP4H7-QXFF8-YP3KX
Windows 10 S (Lean) : NBTWJ-3DR69-3C4V8-C26MC-GQ9M6
Windows 10 IoT Core [Pre-Release] : 7NX88-X6YM3-9Q3YT-CCGBF-KBVQF
Windows 10 Core Connected [Pre-Release] : DJMYQ-WN6HG-YJ2YX-82JDB-CWFCW
Windows 10 Core Connected N [Pre-Release] : JQNT7-W63G4-WX4QX-RD9M9-6CPKM
Windows 10 Core Connected Single Language [Pre-Release] : QQMNF-GPVQ6-BFXGG-GWRCX-7XKT7
Windows 10 Core Connected Country Specific [Pre-Release] : FTNXM-J4RGP-MYQCV-RVM8R-TVH24
Windows 10 Professional S [Pre-Release] : 3NF4D-GF9GY-63VKH-QRC3V-7QW8P
Windows 10 Professional S N [Pre-Release] : KNDJ3-GVHWT-3TV4V-36K8Y-PR4PF
Windows 10 Professional Student [Pre-Release] : YNXW3-HV3VB-Y83VG-KPBXM-6VH3Q
Windows 10 Professional Student N [Pre-Release] : 8G9XJ-GN6PJ-GW787-MVV7G-GMR99
Windows 7 Enterprise : 33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH
Windows 7 Enterprise E : C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4
Windows 7 Enterprise N : YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ
Windows 7 Professional : FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4
Windows 7 Professional E : W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX
Windows 7 Professional N : MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG
Windows 7 Embedded POSReady : YBYF6-BHCR3-JPKRB-CDW7B-F9BK4
Windows 7 Embedded Standard : XGY72-BRBBT-FF8MH-2GG8H-W7KCW
Windows 7 ThinPC : 73KQT-CD9G6-K7TQG-66MRP-CQ22C
Windows 8 Core / Server 2012 : BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
Windows 8 Core / Server 2012 Country Specific : 4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP
Windows 8 Core / Server 2012 N : 8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY
Windows 8 Core / Server 2012 Single Language : 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ
Windows 8 Professional WMC : GNBB8-YVD74-QJHX6-27H4K-8QHDG
Windows 8 Embedded Industry Professional : RYXVT-BNQG7-VD29F-DBMRY-HT73M
Windows 8 Embedded Industry Enterprise : NKB3R-R2F8T-3XCDP-7Q2KW-XWYQ2
Windows 8 Enterprise : 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
Windows 8 Enterprise N : JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT
Windows 8 Professional : NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
Windows 8 Professional N : XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
Windows 8.1 Core : M9Q9P-WNJJT-6PXPY-DWX8H-6XWKK
Windows 8.1 Core ARM64 : XYTND-K6QKT-K2MRH-66RTM-43JKP
Windows 8.1 Core Country Specific : NCTT7-2RGK8-WMHRF-RY7YQ-JTXG3
Windows 8.1 Core N : 7B9N3-D94CG-YTVHR-QBPX3-RJP64
Windows 8.1 Core Single Language : BB6NG-PQ82V-VRDPW-8XVD2-V8P66
Windows 8.1 Professional Student : MX3RK-9HNGX-K3QKC-6PJ3F-W8D7B
Windows 8.1 Professional Student N : TNFGH-2R6PB-8XM3K-QYHX2-J4296
Windows 8.1 Professional WMC : 789NJ-TQK6T-6XTH8-J39CJ-J8D3P
Windows 8.1 Core Connected : 3PY8R-QHNP9-W7XQD-G6DPH-3J2C9
Windows 8.1 Core Connected Country Specific : R962J-37N87-9VVK2-WJ74P-XTMHR
Windows 8.1 Core Connected N : Q6HTR-N24GM-PMJFP-69CD8-2GXKR
Windows 8.1 Core Connected Single Language : KF37N-VDV38-GRRTV-XH8X6-6F3BB
Windows 8.1 Enterprise : MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
Windows 8.1 Enterprise N : TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW
Windows 8.1 Professional : GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
Windows 8.1 Professional N : HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
Windows 8.1 Embedded Industry Professional : NMMPB-38DD4-R2823-62W8D-VXKJB
Windows 8.1 Embedded Industry Automotive : VHXM3-NR6FT-RY6RT-CK882-KW2CJ
Windows 8.1 Embedded Industry Enterprise : FNFKF-PWTVT-9RC8H-32HB2-JB34X
Windows 8.1 Enterprise [Preview] : 2MP7K-98NK8-WPVF3-Q2WDG-VMD98
Windows 8.1 Professional (Blue) [Preview] : MTWNQ-CKDHJ-3HXW9-Q2PFX-WB2HQ
Windows 8 Professional WMC [RC] : MY4N9-TGH34-4X4VY-8FG2T-RRDPV
Windows 8.x [Preview] : MPWP3-DXNP9-BRD79-W8WFP-3YFJ6
Windows Server Next HI [Preview] : 7VX4N-3VDHQ-VYGHB-JXJVP-9QB26
Windows Server 2008 Web : WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D
Windows Server 2008 HPC Edition : RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP
Windows Server 2008 Standard : TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V : W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ
Windows Server 2008 Enterprise : YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V : 39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG
Windows Server 2008 Datacenter : 7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V : 22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC
Windows Server 2008 for Itanium Systems : 4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK
Windows MultiPoint Server 2010 : 736RG-XDKJK-V34PF-BHK87-J6X3K
Windows Server 2008 R2 Web : 6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4
Windows Server 2008 R2 HPC Edition : TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX
Windows Server 2008 R2 Standard : YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC
Windows Server 2008 R2 Enterprise : 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
Windows Server 2008 R2 Datacenter : 74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648
Windows Server 2008 R2 for Itanium Systems : GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V
Windows Server 2012 Datacenter : 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P
Windows Server 2012 MultiPoint Premium : XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G
Windows Server 2012 MultiPoint Standard : HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ
Windows Server 2012 Standard : XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
Windows Server 2012 R2 Cloud Storage : 3NPTF-33KPT-GGBPR-YX76B-39KDD
Windows Server 2012 R2 Datacenter : W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
Windows Server 2012 R2 Essentials : KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM
Windows Server 2012 R2 Standard : D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
Windows Server 2016 Azure Core : VP34G-4NPPG-79JTQ-864T4-R3MQX
Windows Server 2016 Cloud Storage : QN4C6-GBJD2-FB422-GHWJK-GJG2R
Windows Server 2016 Datacenter : CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
Windows Server 2016 Essentials : JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B
Windows Server 2016 Standard : WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
Windows Server 2016 ARM64 : K9FYF-G6NCK-73M32-XMVPY-F9DRR
Windows Server 2016 Datacenter (Semi-Annual Channel v.1803) : 2HXDN-KRXHB-GPYC7-YCKFJ-7FVDG
Windows Server 2016 Standard (Semi-Annual Channel v.1803) : PTXN8-JFHJM-4WC78-MPCBR-9W4KR
Windows Server 2016 Datacenter [Preview] : VRDD2-NVGDP-K7QG8-69BR4-TVFHB
Windows Vista Business : YFKBB-PQJJV-G996G-VWGXY-2V3X8
Windows Vista Business N : HMBQG-8H2RH-C77VX-27R82-VMQBT
Windows Vista Enterprise : VKK3X-68KWM-X2YGT-QR4M6-4BWMV
Windows Vista Enterprise N : VTC42-BM838-43QHV-84HX6-XJXKV
Windows Vista Business [Preview 1] : XQYF4-QVCMY-YXQRD-9QPV8-3YP9V
Windows Vista Business [Preview 2] : YVT36-YVCP2-J97GQ-7T22R-RWV8P
Windows Vista Business N [Preview] : HGBJ9-RWD6M-6HDGW-6T2XD-JQ66F
Windows Vista Enterprise [Preview 1] : 3JHG3-Y66GP-B7F3K-JFVX2-VBH7K
Windows Vista Enterprise [Beta-2 build 5384] : MF9PG-RQK7R-26BPJ-TWFYK-RHXCM
Windows Longhorn Web [Preview] : MDRCM-4WKCW-J93FF-J9Q48-M6KBB
Windows Longhorn Standard : Q37JX-P3HHB-GKRH2-PDBKG-GGXPW
Windows Longhorn Enterprise : 7KYMQ-R788Q-4RF69-KTWKM-92PFJ
Windows Longhorn Datacenter [Preview] : HR8VD-7DHG2-48378-M9D73-28F4T
Windows Longhorn for Itanium Systems [Preview] : CWV9H-PHGPW-V93WV-QBQV9-8V336
End

本文标题:KMS一键激活,Win系统各版本最新KMS GVLK列表

本文链接:https://moekid.com/archives/18/

除非另有说明,本作品采用知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议

声明:转载请注明文章来源。

Last modification:February 18th, 2021 at 04:33 pm
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏